Obchodní podmínky

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Obchodní společnost WEBMEX PLUS s.r.o. se sídlem 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 02462338, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57934 (dále jen "Poskytovatel").

2. Fyzická nebo právnická osoba, která objednala a využívá služby Poskytovatele, a která nebyla zbavena svéprávnosti (dále jen "Uživatel").

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí systému WEBMEX, jenž spočívá v poskytování služeb v síti Internet, mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřené prostřednictvím webových stránek na internetové adrese www.webmex.cz.

2. Součástí je i licenční ujednání k užívání software WEBMEX na serverech Poskytovatele.

3. Systém WEBMEX je poskytnut v jednom tarifu. Bližší údaje o tarifu jsou dostupné na webových stránkách www.webmex.cz.

4. Ceník tarifu systému WEBMEX a veškerých souvisejících nabízených služeb je dostupný na internetové adrese www.webmex.cz (dále jen „ceník Poskytovatele). Ceny služeb uvedené v tomto ceníku zahrnují veškeré daně a poplatky. Ceny jsou platné po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách www.webmex.cz. Poskytovatel je plátcem DPH.

5. Jakákoli úprava nabízených variant systému Webmex dle individuálních požadavků Uživatele (dále jen „individuální zakázka“) je možná, tato je však navíc zpoplatněna hodinovou sazbou uvedenou v ceníku Poskytovatele, zpravidla je 700 Kč bez DPH. Za individuální zakázku se považuje i vytvoření vlastního originálního vzhledu internetového obchodu Uživatele. V případě individuální zakázky nemá Uživatel nárok na bezplatné aktualizace systému.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Na webových stránkách Poskytovatele vyplní a odešle Uživatel registrační nebo objednávkový formulář služeb. Uživatel se zavazuje poskytnout správné a pravdivé informace.

2. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Poskytovatele vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3. Obdržení objednávky Poskytovatel Uživateli potvrdí elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem v objednávce. Na základě objednávky odeslané Uživatelem zašle Poskytovatel formou elektronické pošty Uživateli výzvu k platbě (dále jen „výzva k platbě“) s částkou odpovídající jednomu fakturačnímu období zvolenému Uživatelem (toto činí 1 měsíc, 1 rok či 2 roky). Doručení této výzvy Uživateli se považuje za akceptaci objednávky Uživatele a mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká smlouva.

4. Poskytování služeb Uživateli započíná v okamžiku uhrazení ceny služeb dle první výzvy k platbě.

5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu s Uživatelem, a to bez udání důvodu.

6. V případě individuální zakázky zašle Uživatel Poskytovali požadavek přes tiketovací systém v administraci eshopu. Po obdržení tohoto požadavku Poskytovatel sdělí Uživateli rovněž přes tiketovací systém cenu zakázky. Vysloví-li Uživatel s cenou souhlas a tuto uhradí, Poskytovatel individuální zakázku zrealizuje dle požadavků Uživatele a oznámí mu dokončení této individuální zakázky. Neoznámí-li Uživatel Poskytovali do 3 dnů od oznámení dokončení zakázky žádné připomínky k individuální zakázce, má se za to, že tato byla provedena řádně zcela v souladu s požadavky Uživatele.

7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

1. Doba dodání bude mezi Poskytovatelem a Uživatelem sjednána individuálně. Nedojde-li však k jinému ujednání, činí doba dodání systému WEBMEX 10 týdnů od uzavření smlouvy.

2. K dodání dochází v okamžiku oznámení o zprovoznění systému WEBMEX a umožnění přístupu Uživatele do administrátorského rozhraní, o čemž bude Uživatel informován elektronickou poštou. K dodání dochází prostřednictvím sítě Internet, v souvislosti s dodáním tak nevznikají Uživateli žádné náklady.

3. Poskytovatel v žádném případě neposkytuje zdrojové kódy aplikací.

V. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PROVOZNÍ PODMÍNKY

1. K využívání systému WEBMEX Uživatelem je třeba připojení k síti Internet a internetový prohlížeč.

2. Využívání výpočetních prostředků Poskytovatele je zabezpečeno jménem a heslem. Uživatel se zavazuje zachovat mlčenlivost ohledně těchto přístupových údajů a zavazuje se neposkytnout tyto údaje veřejně v síti Internet. V případě zneužití těchto údajů způsobeným nedodržením mlčenlivosti Uživatelem nebo nedostatečným zabezpečením údajů na straně Uživatele nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody.

3. Uživatel smí na diskový prostor Poskytovatele umístit pouze taková data a obsah, které nejsou v rozporu s právním řádem České republiky, EU, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a nejsou v rozporu s dobrými mravy společnosti.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit ze svých serverů takový obsah, který odporuje čl. V. odst. 3 těchto obchodních podmínek, a to bez náhrady na vzniklou škodu Uživateli.

5. Uživateli je zakázáno na servery Poskytovatele umisťovat multimediální a jiné datové soubory, ke kterým nemá vlastní prokazatelná autorská práva nebo platné právo k užití.

6. Uživateli je zakázáno využívat servery Poskytovatele pro sdílení velkého množství datových souborů a software mezi uživateli Internetu. Dále je zakázáno provozovat tzv. "chat servery", "warez servery", "game servery", "download servery" a "stream servery".

7. Uživateli je zakázáno nadměrně zatěžovat poštovní (e-mailové) servery Poskytovatale odesíláním nepřiměřeného množství zpráv. Uživateli je zakázáno odesílat ze serverů Poskytovatele nevyžádanou poštu (SPAM).

8. Uživatel je odpovědný za škody, které svým neoprávněným užíváním služeb v rozporu s touto smlouvou způsobí Poskytovateli nebo třetím stranám.

9. Poskytovatel zajistí Uživateli v rámci reálných technických možností nepřetržitý provoz služeb, vyjma nutných oprav a odstávek serverů, o kterých bude Uživatel předem informován. Během užívání služeb může docházet k výpadkům nebo krátkodobým snížením kvality služeb. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené výpadkem technických prostředků ani za možnou ztrátu nebo poškození dat. Poskytovatel se zavazuje minimalizovat dobu nedostupnosti a snížené kvality služeb.

10. Poskytovatel zajistí Uživateli technickou podporu dle tarifu.

11. Poskytovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost nebo nedostupnost služeb, které Uživatel zaviní svým neodborným užíváním.

VI. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ K SOFTWARE WEBMEX

1. Uživateli je udělena Uživatelská licence k užívání software WEBMEX v okamžiku započetí užívání služeb Poskytovatele, a to bez dalších poplatků.

2. Uživatel se zavazuje, že nebude software šířit na síti Internet ani umisťovat na internetové servery, které nepatří Poskytovateli.

3. Poskytovatel negarantuje bezchybné a nepřetržité užívání software. V případě opravy chyby způsobené instalací modulu třetí strany a/nebo úpravou aplikace a/nebo šablony Uživatelem nebo třetí stranou má Poskytovatel právo účtovat si cenu za provedenou opravu dle ceníku Poskytovatele.

4. Poskytovatel se zavazuje zajistit opravy kritických chyb software, které znemožňují jeho užívání, a to bez zbytečného odkladu a bez dalších poplatků pro Uživatele.

5. V případě vzniklých škod zapříčiněných užitím software nebo chybou v software nenese Poskytovatel za tyto škody zodpovědnost a koncovému uživateli ani všem poškozeným stranám nevzniká nárok na náhradu škody ze strany Poskytovatele.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Uživatel je povinen uhradit Poskytovali cenu za veškeré služby poskytnuté Uživateli Poskytovatelem, a to na základě výzvy k platbě, kterou Poskytovatel zašle Uživateli elektronickou poštou. Uživatel uhradí cenu nejpozději do data splatnosti uvedeného ve výzvě k platbě.

2. Cena služeb bude Uživatelem uhrazena Poskytovateli bezhotovostním způsobem na účet Poskytovatele uvedený ve výzvě k platbě. Uživatel uhradí cenu za služby vždy pod variabilním symbolem, který určí Poskytovatel. Veškeré bankovní nebo jiné poplatky spojené s realizací platby za služby Poskytovatele jsou hrazeny ze strany Uživatele.

3. Platba, bude probíhat 1x měsíčně, 1x za rok nebo 1x za 2 roky, podle tarifu zvoleného Uživatelem.

4. Poskytovatel nepožaduje od Uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto nejsou dotčena ustanovení čl. III. odst. 4 těchto obchodních podmínek, podle nějž bude s poskytováním služeb Uživateli započato až v okamžiku uhrazení ceny služeb dle první výzvy k platbě a ustanovení čl. III. odst. 6 těchto obchodních podmínek, podle nějž dojde k realizaci individuální zakázky až po uhrazení ceny.

5. Poskytovatel se zavazuje vystavit po obdržení platby od Uživatele daňový doklad (fakturu) nejpozději do 14 dnů od přijetí platby. Smluvní strany se dohodly, že veškeré účetní doklady budou Uživateli poskytovány prostřednictvím elektronické pošty ve formátu pdf.

6. Poskytovatel má právo od smlouvy odstoupit, pokud je Uživatel v prodlení s úhradou ceny za využívání služeb dle podmínek této smlouvy.

VIII. TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

2. Uživatel má právo kdykoliv smlouvu vypovědět bez udání důvodů, a to formou elektronické zprávy zaslané na kontaktní adresu Poskytovatele. Výpovědní doba této smlouvy je 30 dnů od data doručení výpovědi do elektronické schránky Poskytovatele.

3. Poskytovatel může kdykoli smlouvu vypovědět bez udání důvodů, a to formou elektronické zprávy zaslané na kontaktní adresu Uživatele. Výpovědní doba dle této smlouvy je 30 dnů od doručení výpovědi Uživateli do elektronické schránky Uživatele.

4. V případě hrubého porušení podmínek Uživatelem je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, není-li schopen splnit termín individuální zakázky nebo nabízenou službu již neposkytuje. Doručením oznámení odstoupení od smlouvy Uživateli na jeho elektronickou adresu smlouva zaniká.

5. K ukončení smlouvy může dojít také na základě písemné dohody smluvních stran o ukončení smlouvy.

6. V případě ukončení smlouvy výpovědí, dohodou či odstoupením od smlouvy před uplynutím fakturačního období (tj. před uplynutím 1 měsíce, 1 roku či dvou let dle tarifu), na nějž byla Uživatelem cena služeb zaplacena, je Poskytovatel povinen vrátit Uživateli poměrnou část z ceny služeb připadající na období, za které nebudou služby poskytnuty. Poměrnou část ceny za služby poskytnuté do okamžiku ukončení smlouvy nese Uživatel.

7. Je-li Uživatelem spotřebitel (tj. člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to bez jakékoli sankce. Aby byla dodržena tato lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty, a i na to elektronickou adresu Poskytovatele. Pro odstoupení od smlouvy může Uživatel využit vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy všechny platby, které od něj obdržel.

8. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že Poskytovatel nezačne s plněním svých povinností dle této smlouvy do doby uplynutí lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy Uživatelem, který je spotřebitelem. Požádá-li výslovně v textové podobě Uživatel, který je spotřebitelem, aby s poskytováním služeb bylo započato během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatí v případě odstoupení od smlouvy částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, než informoval Poskytovatele o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanovených ve smlouvě.

9. Dohodnou-li se Uživatel, který je spotřebitelem, s Poskytovatelem odchylně od těchto obchodních podmínek tak, že digitální obsah bude Uživateli dodán s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím této 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, zanikne Uživateli v souladu s ust. § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. ust. § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

2. Uživatel je povinen neprodleně po dodání systému WEBMEX zkontrolovat, zda má předmět plnění stanovené či ujednané vlastnosti a zda je bez vad. Vadu je Uživatel povinen vytknout Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost systém zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout nejpozději do 6 měsíců od dodání systému WEBMEX. Vytknutí vad je možno učinit na elektronickou adresu Poskytovatele či písemně na adrese sídla Poskytovatele.

3. Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat jejího odstranění nebo přiměřené slevy z ceny služeb. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni systém řádně užívat, může Uživatel odstoupit od smlouvy nebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Uživatel má právo i na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv z odpovědnosti za vadu, uplatní-li je do jednoho měsíce po uplynutí lhůty k vytknutí vad.

4. Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené Uživatelem nebo osobami, kterým Uživatel umožnil k systému WEBMEX přístup, zavirováním počítače či počítačů Uživatele, útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem, a vady způsobené vyšší mocí a okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých osobních údajů.

3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí systému WEBMEX a pro účely poskytování služeb na základě této smlouvy. Pokud Uživatel nesdělí Poskytovateli něco jiného, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Uživateli.

4. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat Uživatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby Uživatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XI. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že budou chránit a zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, které získají od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním smlouvy.

2. Za důvěrné informace se považují všechna data a informace, které byly označeny jako důvěrné, data a informace, o nichž lze při vynaložení veškerého úsilí předpokládat vzhledem k jejich povaze, že na jejich utajení má druhá smluvní strana oprávněný zájem, data a informace, které nejsou rozpoznatelně určené pro třetí osoby, a data a informace, které jsou součástí obchodního tajemství druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany se dohodly, že důvěrné informace druhé strany lze využít pouze pro splnění svých povinností vyplývajících z této nebo jakékoli další vzájemné smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly neposkytnout důvěrné informace druhé strany žádné třetí osobě, a vynaložit veškeré úsilí k zamezení přístupu k důvěrným informacím druhé strany jakékoli neautorizované třetí osobě.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí systému WEBMEX. Smlouva včetně obchodních podmínek jsou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.

2. Znění těchto obchodních podmínek může Poskytovatel měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Uživatel souhlasí se zasíláním informačních e-mailů od Poskytovatele. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv písemně odvolat.

4. Otázky smlouvou a těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jinými obecně závaznými právními předpisy.

5. Rozhodným jazykem této smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem je český jazyk. Smlouva o poskytnutí systému WEBMEX a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytnutí systému WEBMEX lze uzavřít v českém jazyce.

6. Tam, kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o doručování na elektronickou adresu, se dle dohody mezi Poskytovatelem a Uživatelem nevyžaduje opatření této elektronické pošty elektronickým podpisem.

7. Vzájemné spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), na níž se může spotřebitel obrátit s případnou stížností.

8. Pokud vztah založený touto smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10. Kontaktní údaje Poskytovatele: sídlo: WEBMEX PLUS s.r.o. ,28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, adresa elektronické pošty: info@webmex.cz, telefon: 777 910 325.

11. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2018 Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí verze těchto obchodních podmínek. Publikováno dne 28.10.2015


Oznámení o odstoupení od smlouvy- Adresát: WEBMEX PLUS s.r.o., sídlem 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, e-mail: info@webmex.cz


- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


- Adresa spotřebitele/spotřebitelů


- Podpis spotřebitele/spotřebitelů


- Datum


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


2013 - 2019 ©WEBMEX PLUS S.R.O. Všechna práva vyhrazena - Uvedené ceny jsou bez DPH